تاچ و شیشه تمامی مدل های موبایل hotwav


lcd گوشی hotwav venus R2

lcd گوشی hotwav venus R2

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus R3

lcd گوشی hotwav venus R3

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R3 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus R6

lcd گوشی hotwav venus R6

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R6 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus R7

lcd گوشی hotwav venus r7

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R7 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus R8

lcd گوشی hotwav venus R8

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R8 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus R9

lcd گوشی hotwav venus R9

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R9 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus R10

lcd گوشی hotwav venus R10

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R10 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus R12

lcd گوشی hotwav venus R12

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R12 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus R18

lcd گوشی hotwav venus R18

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus R18+

lcd گوشی hotwav venus R18+

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

220000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x10

lcd گوشی hotwav venus x10

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x11

lcd گوشی hotwav venus x11

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x12

lcd گوشی hotwav venus x12

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x14

lcd گوشی hotwav venus x14

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x15

lcd گوشی hotwav venus x15

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x16

lcd گوشی hotwav venus x16

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x17

lcd گوشی hotwav venus x17

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x18

lcd گوشی hotwav venus x18

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x19

lcd گوشی hotwav venus x19

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav venus x20

lcd گوشی hotwav venus x20

تاچ یا شیشه موبایل ارتشی هات ویو یا hotwav venus R2 در ایران کم یاب است بخاطر نوسانات ارز و بازار ایران . و از لحاظی چون گوشی منحصری است و زیاد پرفروش نیست و در خواست کننده قطعه کم است برای همین کم سفارش میدیم و کم میاد برامون اما بعضی زمان ها داریم . این تاچ ها ورژنی هستن باید خود گوشی در کنار ما باشد تا تاچ رو تست کنیم .

199000 تومان 180000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان

lcd گوشی hotwav cosmos v8 lite

lcd گوشی hotwav cosmos v8 lite

225000 تومان 195000 تومان -20% بدون مالیات : 35000 تومان